Įkeisti nekilnojamąjį daiktą hipotekos lakštu

4 min

2023 / 12 / 14

Brokeris Tomas Paulaitis

Įkeisti nekilnojamąjį daiktą hipotekos lakštu

Bendrosios nuostatos

Sudarius nekilnojamojo daikto perleidimo sutartį ir norint įkeisti nekilnojamąjį daiktą, būtina užregistruoti įgytą daiktą Valstybė įmonės Registrų centras tvarkomame Nekilnojamojo turto registre ir užsakyti pažymą sandoriui.

Įregistravus įgytą nekilnojamąjį daiktą, aukščiau minėtame registre bus išduoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą patvirtinantys dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, ir pažyma sandoriui apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

VĮ Registrų centras išduodama pažyma (dokumentas su holografiniu keturkampiu lipduku) galioja 30 kalendorinių dienų; ji turi galioti ir hipotekos lakšto notarinio tvirtinimo metu.

Jei nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre jau yra įregistruotos, pažymą gali užsakyti ir notaras, kuris tvirtins hipotekos
lakštą.

Notarui teiktini dokumentai

Hipotekos lakšto tvirtinimui reikalingi šių dokumentų originalai:

• VĮ Registrų centras išduota galiojanti pažyma sandoriui apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

• VĮ Registrų centras išduotas nuosavybės pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

• Įkeičiamo turto įsigijimo juridiniai pagrindai (pirkimo - pardavimo sutartis, priėmimo - perdavimo aktas, statybos leidimas, etc. - visi juridiniai pagrindai, nurodyti Nekilnojamojo turto registro pažymos 4 punkte). Jei įkeičiamas nebaigtas statyti namas, reikalinga Statybos inspekcijos pažyma, kad nėra nukrypimų nuo statybos reikalavimų. Baigtumas NTR pažymoje turėtų sutapti su Statybos inspekcijos pažymoje nurodytu statinio baigtumu.

• Jei įkeičiamas žemės sklypas, būtinas žemės sklypo planas.

• Įkeičiamo nekilnojamojo daikto draudimo liudijimas ir jo priedai (jei tokie yra). Prieš sudarant hipotekos lakštą, būtina apdrausti nekilnojamąjį daiktą (išskyrus žemę). Nekilnojamasis daiktas draudžiamas visam įkeitimo laikotarpiui. Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei prievolės dydis (kredito suma). Turtas turi būti apdraustas kreditoriaus naudai.

• Kreditavimo sutartis.

• Įkeičiamo daikto savininkų pažymos iš Gyventojų registro tarnybos apie šeimos sudėtį (Lvovo g. 7/Slucko g. 6, Vilnius arba pažymas iš anksto gali užsakyti notaro biuras). Savininko sutuoktinio mirties atveju pateikiamas sutuoktinio mirties liudijimas. Jei savininkai yra išsituokę, reikalingas ištuokos liudijimas bei susiūto teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo originalas. Tuo atveju, jei keitėsi skolininko ar savininko pavardė ar vardas, pateikiamas pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (santuokos liudijimas, vardo keitimo liudijimas, etc.)

• Asmenų, pasirašančių hipotekos lakštą, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

• Išvada dėl turto vertinimo (šiuo atveju pakanka banko vadybininko parašu patvirtintos kopijos).

Šeimos turtas

Tuo atveju, kai įkeičiamo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto savininkai (ar vienas iš jų) gyvena įkeičiamame turte ir turi nepilnamečių vaikų, reikalingas teismo leidimas įkeisti šeimos turtą. Teismo leidimas nereikalingas, jei įkeičiamo turto savininkai turi kitą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, kuris Nekilnojamo turto registre yra registruotas kaip šeimos turtas.

Norint įregistruoti turtą šeimos turtu, Nekilnojamojo turto registrui reikia pateikti abiejų sutuoktinių laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kad šeimos gyvenamoji vieta yra turte, kurį prašoma įregistruoti šeimos turtu.

Nekilnojamojo turto registrui pateikiamas ir santuokos liudijimas. Prašymą gali pateikti vienas sutuoktinis. Dėl tikslesnės informacijos norint įregistruoti nekilnojamąjį daiktą šeimos turtu prašome kreiptis Nekilnojamojo turto registro konsultacinės tarnybos tel. 2688262, skambinant iš mobiliųjų operatorių – 1637. Jei įkeičiamo turto savininkų deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su šeimos turtu, notaras sprendžia būtinumo kreiptis į teismą klausimą.

Kiti atvejai

•Tais atvejais, kai asmuo veikia kaip įgaliotinis, atstovaudamas įgaliotojui, reikalingas galiojantis notarinės formos įgaliojimas, suteikiantis teisę pasirašyti hipotekos lakštą.

• Jeigu skolininkas ar įkeičiamo nekilnojamojo daikto savininkas yra juridinis asmuo, reikalingas juridinio asmens registravimo pažymėjimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija), juridinio asmens įstatai (originalas arba notaro patvirtinta kopija), taip pat juridinio asmens pagal įstatus kompetentingo organo sprendimas įkeisti nekilnojamąjį daiktą, atstovavimo juridiniam asmeniui pagrindas (skyrimas įmonės vadovu arba galiojantis notarinės formos įgaliojimas atstovauti juridiniam asmeniui), juridinio asmens spaudas bei pasirašančiojo asmens tapatybės dokumentas.

• Tais atvejais, kai įkeičiama nekilnojamojo daikto dalis, įkeičiamoji dalis turi būti tiksliai nustatyta bendraturčių sudaryta ir notaro patvirtinta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo sutartimi, kuri turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

•Kai įkeičiamas turtas yra išnuomotas tretiesiems asmenims, reikalingas raštiškas pranešimas nuomininkui apie numatomą įkeitimą.

• Kai įkeičiamas turtas, už kurį nėra visiškai atsiskaityta, reikalingas kreditoriaus (pardavėjo) notarinės formos sutikimas, kad įgijėjas įkeistų turtą nevisiškai atsiskaitęs su pardavėju (paprastai toks sutikimas įrašomas pirkimo – pardavimo sutartyse). Kai įkeičiamas turtas, įkeistas pirminiu įkeitimu kitam kreditoriui, reikalingas pirminio kreditoriaus sutikimas įkeisti turtą antriniu įkeitimu.

• Kuomet įkeičiamas pastatas ar jo dalis, turi būti įkeičiamas ir žemės sklypas, ant kurio stovi pastatas, arba atskiru įkeitimo lakštu įkeičiama žemės nuomos teisė. Kai įkeičiama žemės nuomos teisė, turi būti pateikiama Nekilnojamojo turto registre įregistruota žemės nuomos sutartis (susiūta arba pasirašyta ant kiekvieno puslapio), galiojanti žemės sklypo pažyma sandoriui, išduota Nekilnojamojo turto registro, žemės sklypo planas, nuomotojo (jei savininkas valstybė – apskrities viršininko administracijos) sutikimas įkeisti žemės nuomos teisę.

• Tvirtinant hipotekos lakšto pakeitimą, reikalingas susitarimo dėl kreditavimo sutarties pakeitimo originalas, jei keičiasi įkeisto turto vertė - išvada dėl turto vertinimo (šiuo atveju pakanka banko vadybininko parašu patvirtintos kopijos). Jei hipotekos lakštą pasirašęs asmuo buvo nevedęs/netekėjusi, prieš tvirtinant lakšto pakeitimą, reikalinga pažyma iš Gyventojų registro tarnybos apie šeimos sudėtį.

Pagarbiai,
Paruošta Luminor būsto

Dalintis

Padėsiu visais NT klausimais